Kapłani pochodzący z naszej Parafii

 KAPŁANI POCHODZĄCY Z NASZEJ PARAFII

______________________________________________

Ks. Paweł Kurdwanowski – (ur. ok. 1626 r. – zm. 1669 r.). Był synem Seweryna Kurdwanowskiego i Zofii z Kurozwęk Męcińskiej, właścicieli dóbr klwowskich. Uczył się najpierw w Szkołach Nowodworskich w Krakowie, Akademii Krakowskiej, a następnie studiował na uniwersytecie w Padwie. Po 1647 r. objął dobra w m.in. w Klwowie, Klwowskiej Woli, Brzeskach, Radzanowie. Ożenił się z Anną Martą Branicką. Mieli oni trzech synów [m.in. Jana Franciszka, który został księdzem i biskupem] i dwie córki.

Paweł w 1658 roku został kasztelanem zawichojskim [godność ta uprawniała do zasiadania w senacie, co było wówczas znaczącym zaszczytem], był także miecznikiem krakowskim [tytuł raczej honorowy] w latach 1648-1658. W r. 1652 obrano go marszałkiem sejmiku woj. sandomierskiego. Jednocześnie szlachta kilka razy wybierała go na posła z woj. sandomierskiego na sejmy w Warszawie. W 1648 roku był elektorem króla Jana II Kazimierza Wazy z województwa krakowskiego (czyli udzielił w elekcji poparcia owemu monarsze).

Paweł bardzo mocno przeżył śmierć żony, spędzając wiele czasu na modlitwie. Być może to swoiste doświadczenie sprawiło, że w tym samym czasie zrzekł się godności kasztelana, wycofał się z życia publicznego i w 1662 roku został księdzem. Zmarł na wiosnę w 1669 r. Został pochowany w nie istniejącym dziś kościele św. Macieja w Krakowie.

______________________________________________

Ks. bp Jan Franciszek Kurdwanowski – (ur. w 1645 r. – zm. 28.12. 1729 r.). Był synem Pawła Kurdwanowskiego i Anny Marty Branickiej, m.in. właścicieli Klwowa. Uczył się najpierw w Szkołach Nowodworskich w Krakowie. W 1661 r. wstąpił do nowicjatu oo. jezuitów. W latach 1662-1663 studiował retorykę w Sandomierzu, następnie filozofię  w Kaliszu (1663-1663). Ok. 1669 r. został dziedzicem Klwowa, Woli Klwowskiej, Brzesek. Potem udał się do Rzymu, gdzie w latach 1669-1673 studiował teologię. W latach 1675–1677 pełnił obowiązki profesora filozofii w kolegium jezuickim w Lublinie. W 1678 r. wystąpił – za zgodą władz kościelnych – z zakonu jezuitów i został kapłanem diecezjalnym. Pracował na dworze króla Jana III Sobieskiego, pełniąc wiele funkcji. Cieszył się szczególnymi względami króla i jego żony Marii Kazimiery.

      Był proboszczem w Żółkwi. W r. 1680 został kanonikiem  krakowskim, a 1699 r. kanonikiem warmińskim. W r. 1713 został biskupem sufraganem warmińskim (nominacja papieska z 22 V 1713, z tytułem biskupa Marocco). Stanowisko objął 14 VII 1713 r., a święcenia biskupie otrzymał 17 XII 1713 r. w Dobrym Mieście z rąk bpa warmińskiego Teodora Potockiego. Pełnił również funkcję proboszcza kapituły warmińskiej. Nominację na tę godność otrzymał od króla Augusta II: najpierw w 1702 r., a zrezygnował z niej w 1711 r. i powtórnie ją objął w posiadanie w 1715 r.  Przyczynił się do kanonizacji Stanisława Kostki. 

     Bp Kurdwanowski jest autorem takich tekstów, jak np.: Jura… capituli Varmiensis circa erctionem episcopi (1724); Summarium complectens originem et statum ecclesiae Varmiensis… (b. r.). Był też znanym kaznodzieją, m.in. głosił kazania w katedrze wawelskiej dla króla Jana i jego dowódców wyruszających w 1683 r. na odsiecz Wiednia. Zbiory jego kazań zostały wydane drukiem w 1724 r. (wznowione w 1728 r.) [czytaj więcej…

______________________________________________ 

KS. FRANCISZEK DREWNOWSKI – diecezja sandomierska, urodzony w 1895 roku – zmarł 4 kwietnia 1960 roku. Pochodził z Głuszyny. Jest pochowany na naszym parafialnym cmentarzu w Klwowie.

               

______________________________________________

KS. PPŁK MGR WALENTY ŚLUSARCZYK – urodzony w 1904 r., zmarł w Wąchocku 3.11.1981 r. Pochodził z Brzesek. Jako oficer Wojska Polskiego przyjął w 1933 r. święcenia kapłańskie. W czasie II wojny światowej, będąc proboszczem w Borkowicach, związany był z konspiracją – Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armią Krajową (AK). Po wojnie był m.in. proboszczem w Nowej Słupi. Był wybitnym kolekcjonerem, pasjonatem tradycji zrywów patriotycznych, szczególnie Powstania Styczniowego. Udało mu się zebrać imponujący zbiór militariów, dokumentów, sztandarów i innych pamiątek patriotycznych. W ten sposób ocalił je od zniszczenia. Część swoich zbiorów przejął od ks. Jana Wiśniewskiego, historyka i regionalisty. Ks. Ślusarczyk swoje zbiory przekazał klasztorowi ojców cystersów w Wąchocku w 1979 r. Spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym w Klwowie.

                                  

Na zdjęciach ks. W. Ślusarczyk – prezentuje imponujący zbiór militariów, dokumentów, sztandarów i innych pamiątek patriotycznych. -[źródło; http://portal.muzeumjp2.pl/eksponaty/kw%5B0%5D:walenty-slusarczyk

                                                                 

______________________________________________

KS. JAN KORYCKI – urodzony 19.06.1935 r., zmarł 31.07.2020 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu w  Ołtarzewie. Pochodził z Borowej Woli pallotyn, święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. Wieloletni Rektor WSD w Ołtarzewie, Radca prowincjalny i generalny, Postulator i Prokurator generalny. Duchowy kierownik pokoleń polskich księży studiujących w Rzymie.

______________________________________________

KS PRAŁAT STANISŁAW KALINOWSKI – urodzony 18.04.1945 r., zmarł 08.01.2019 r. w Warszawie – Pyrach. Pochodził z Kłudna. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1970 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego na ATK. Był wikariuszem w parafiach: Iłów koło Sochaczewa, Parafii Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach, Parafii Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Rembertowie, Parafii św. Wincentego w Otwocku, w Powsinie, Wilanowie oraz w Warszawie w Parafii św. Augustyna na Muranowie. Ksiądz Prałat Stanisław pełnił także funkcję proboszcza w Kamionie Sochaczewskim, gdzie wybudował plebanię. Od 1991 roku był referentem i skarbnikiem Wydziału Finansowego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Należał również do Rady ds. Ekonomicznych Kurii. Pełnił funkcję kapelana kaplicy w gmachu Sejmu. Był także rezydentem w Parafii Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście. Od 2001 roku przebywał jako Rezydent w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach, gdzie ofiarnie służył wspólnocie udzielając sakramentów świętych. W 2013 roku został Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Świętej Opatrzności Bożej. Jednocześnie był Sędzią Sądu Metropolitalnego Warszawskiego.  Zob. fotorelację z pogrzebu ks. Kalinowskiego…

______________________________________________

KS. FRANCISZEK GACA – kapucyn, wyświęcony na kapłana w 1971 r. Pracuje na misjach. Pochodzi z Brzesek.

______________________________________________

KS. JAN ZASOWSKI – urodzony 7.04.1950 – zmarł 13.11.2013, werbista, pochodził z Podczaszej Woli. 2 kwietnia 1978 r. otrzymał święcenia kapłańskie, 9 kwietnia odprawił Mszę św. prymicyjną w naszym kościele parafialnym. Zmarł 13 listopada 2013 r. w szpitalu São Salvador w Goiania-GO w Brazylii. Pochowany na cmentarzu w Matrinchâ-GO. 

Zdjęcia – życie i działalność ks. Jana Zasowskiego


Zdjęcia z pogrzebu ks. Jana Zasowskiego zdjęcia [źródło – http://pejanzasowski.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50]

______________________________________________

KS. JAN SZYMCZYK – urodzony 19.06.1963 r., zmarł 15.11.2020 diecezja radomska, wyświęcony na kapłana 20 maja 1989 r., socjolog, pracownik Instytutu Socjologii KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownik Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych. Członek Rady CBOS (druga kadencja) powołany na to stanowisko przez Premiera. Pochodził z Kadzi.

______________________________________________

KS. MAREK KUCHARSKI – diecezja radomska, święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. Proboszcz parafii w Szydłowcu. Pochodzi z Kadzi.

______________________________________________

KS. GRZEGORZ KUCHARSKI – Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, wyświęcony na kapłana 12 lipca 2008. Pochodzi z Głuszyny.

______________________________________________

KS. DANIEL REGUŁA – diecezja radomska, święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2014 r. Pochodzi z Kolonii Ulów.

 ______________________________________________

KS. MICHAŁ PAJĄK – Pallotyn, wyświęcony na kapłana 5 maja 2024 r. Pochodzi z Sulgostowa.

______________________________________________

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl