Odpusty

WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

– ODPUSTY JAKO WIELKI DAR MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

                                                                                                                                       

Katolik ma możliwość korzystania z dostępnych w Kościele „lekarstw”, „medykamentów”, tzw. katolickich środków piorącychjak modlitwa, spowiedź św., komunia św., aby być zdrowym duchowo człowiekiem. Do tych katolickich środków piorących należy także korzystanie z odpustów. Na co dzień mamy tyle możliwości uzyskania odpustu, aby już tu na ziemi zadbać o siebie, o swoje zbawienie. Mamy możliwość ofiarowania odpustu ZA SIEBIE SAMYCH I ZA NASZYCH ZMARŁYCH. I z tego nieustannie korzystajmy! Niech nam stopniowo ubywa tego, co zostało nam do odpokutowania.

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowaniem człowiekowi wobec Boga kary doczesnej, należnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Mogą być one jednak ofiarowane za zmarłych jako modlitewny dar naszej miłości oraz za siebie samych. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.                                                                      

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).

2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.

3. Wypełnić trzy warunki:

a. Spowiedź sakramentalnalub bycie w stanie łaski uświęcającej.

b. Przyjęcie Komunii Świętej.

c. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

                                                                                                                                               

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

Trzy warunki: spowiedź, Komunia. Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. – mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.

Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii Św. i jednej modlitwie w intencji Ojca Św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.                                                                                                                                                                                                                                      

WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH

(zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29.06.1968 r.)

 Odpusty zupełne, które można uzyskać każdego dnia:

1. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. natomiast za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.

2. Za pobożne czytanie Pisma św. przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowe. Za każdorazowe czytanie Pisma Św. pod tymi samymi warunkami, ale przez krótszy czas – odpust cząstkowy.

3. Za odprawienie Drogi Krzyżowej.

Warunki:

• trzeba odprawiać to ćwiczenie w miejscu, gdzie jest prawnie założona Droga Krzyżowa (w kościele, na placu przykościelnym itp. ).

 • rozmyślać Mękę Pana Jezusa (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje).

 • trzeba przechodzić. od jednej do drugiej stacji. Jeżeli Drogę Krzyżową odprawia się publicznie i trudno jest wszystkim wiernym przechodzić od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych warunków – zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu albo rozważaniu Męki Pana Jezusa.

4. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Inne warunki:

• trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,

• do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych,

• przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.

5. Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wydała akt, w którym udziela pod zwykłymi warunkami odpustu każdemu wiernemu, który „pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum”. Dekret dotyczy całego terytorium Polski. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.                                                                                                                                                              

                                                    

Odpusty zupełne, które można uzyskać w oznaczonych dniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Za pobożne, publiczne odmówienie hymnu Veni Creator w dniu 1 stycznia i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (odpust cząstkowy za pobożne odmówienie tego hymnu w inne dni).

2. Za pobożne odmówienie po przyjęciu Komunii św. modlitwy „Oto ja” przed obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w każdy piątek Wielkiego Postu (za odmówienie tej modlitwy w inne dni roku w podobnych warunkach – odpust cząstkowy).

3. Za pobożne i uroczyste odmówienie „Przed tak Wielkim Sakramentem” z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała (w innych okolicznościach – cząstkowy).

4. Za pobożny udział i ucałowanie Krzyża w Wielki Piątek.

5. Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego:

• w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy,

 • w rocznicę chrztu (w inne dni – odpust cząstkowy).

 6. Za pobożne, publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Jezu Najsłodszy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (inne dni – odpust cząstkowy).

7. Za pobożne ucałowanie przedmiotu kultu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświeconych przez papieża lub biskupa, oprócz odpustów cząstkowych, wierny może uzyskać odpust zupełny w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, gdy odmówi dodatkowo wyznanie wiary.

8. Za pobożne publiczne odmówienie aktu oddania się rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla (w inne dni odpust cząstkowy).

 9. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych, chociażby tylko w myśli, w dniach od 1 do 8 listopada, można codziennie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować jedynie za  marłych).

 10. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w Dniu Zadusznym. Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.

11. Za publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże wysławiamyw ostatni dzień roku jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski (za podziękowanie w inne dni – odpust cząstkowy).

12. Za przyjęcie Pierwszej Komunii Św., albo za pobożny udział w ceremonii Pierwszej Komunii Św.

13. Odpustu zupełnego może dostąpić kapłan, który odprawia pierwszą Mszę św. i wierni, którzy w niej uczestniczą.

 14. Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym, odbywanym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego.

15. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 dni.

16. Za pobożny udział w kilku naukach misyjnych i uroczystym ich zakończeniu.

17. Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi(nawet przez radio lub telewizję).

18. Za pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie:

• w uroczystość Patrona Bazyliki;

• w każde święto de praecepto,

• raz w roku w dniu wybranym przez wiernego.

19. Za udział w nabożeństwie porannym lub wieczornym w kościele stacyjnym w Rzymie, w dniu oznaczonym w mszale rzymskim.

 20. Za udział w nabożeństwie podczas pasterskiej wizytacji.

21. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej).

22. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.

23. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.

24. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta Założyciela zakonu.

 25. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i o ile za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

26. Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskiwane odpusty za zmarłych, przez co uzyskają odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Należy pamiętać, że odpusty zupełne jak i cząstkowe można uzyskać tylko za siebie lub za zmarłych, nie można ich natomiast ofiarować za żywych.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

WYKAZ ODPUSTÓW CZĄSTKOWYCH

Chcąc uzyskać odpust cząstkowy należy pamiętać o trzech warunkach ogólnych:

1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnościądodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.

3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.                                                                                                                                                                                      

Przykłady bardziej znanych modlitw, do których odmawiania przywiązane są odpusty cząstkowe: Anioł Pański, Duszo Chrystusowa, Wierzę w Boga, Psalm 129, Litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6), Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Wieczny odpoczynek, Witaj Królowo, Pod Twoją obronę, Ciebie Boga wysławiamy, O Stworzycielu Duchu przyjdź, Magnificat, odmawianie Różańca Św., odprawienie Drogi Krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odwiedzenie kościoła lub cmentarza z modlitwą za Ojca Św. i zmarłych oraz za samo uczynienie znaku Krzyża Św.                           

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu doby, jednak w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociaż tego dnia uzyskał już wcześniej inny odpust zupełny. Natomiast odpustów cząstkowych można wiele uzyskać w ciągu każdego dnia.

Kto uzyskuje odpust zupełny, jest w takim stanie, jak zaraz po Chrzcie Św. Gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba.

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl