Sakrament Kapłaństwa

                                                               
SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

 

 Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. [KKK 1536]
 

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ  

 

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. 

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

 

Modlitwa Bł. Ks. Michała Sopoćki o powołania

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen

 

Jeżeli myślisz o kapłaństwie lub o życiu zakonnym – nie bój się odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i pójść za Nim! Wszelkich informacji udzielą Ci nasi Duszpasterze.

Napisz również do Ojca Duchownego naszego
Seminarium w Radomiu:

powolanie.wsdradom@gmail.com

 

Na temat Sakramentu Kapłaństwa przeczytaj więcej w:

 https://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Kaplanstwo

————————————————————————————————————————————————————————————————

PRZYGARNIJ… KAPŁANA – O DZIELE DUCHOWEJ ADOPCJI KAPŁANÓW

Św. Jan Maria Vianney – patron Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów stwierdzał:

      Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan (…). Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was. Po Bogu kapłan jest najważniejszy! (A. Monnin SJ, Zapiski z Ars, Warszawa 2009, s. 118, 120).

Sens modlitwy za kapłanów

       Z przytoczonych słów ks. Vianney’a wynika, że to dzięki kapłanom wierni mogą uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię św., uczestniczyć w różnych akcjach ewangelizacyjnych, rekolekcjach. Gdyby nie obecność kapłana – nie byłoby Przeistoczenia w czasie każdej Mszy św., nie byłoby tego wszystkiego, co Kościół daje ludziom. Bo bez względu na to czy kapłan jest po ludzku słaby, czy silny – to ma moc sprowadzenia Chrystusa na ołtarz. Ma moc odpuszczenia grzechów i przywrócenia realnej nadziei.

      I tego wszystkiego niezmiernie obawiają się wszystkie ideologie od czasu Chrystusa aż po współczesne ideologie, także te lansowane w obecnej Europie i Polsce. Dlatego tak uparcie: skrycie i jawnie chcą zniszczyć, czy przynajmniej osłabić, oddziaływanie nauczania Kościoła w imieniu Chrystusa. Ale kapłani nie mogą zamilknąć – że jest jedyna i Najwyższa Prawda, czyli Chrystus. Dlatego tak ważna jest stała modlitwa w intencji duchownych, by oni nie ustali w tym wołaniu i przepowiadaniu.

      Papież Franciszek często przypomina, że rolą świeckich jest wspieranie kapłanów, o czym tak łatwo zapominamy: Drodzy wierni, – mówił papież – bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego.  Stąd papież tak często przypomina: nie zapomnijcie pomodlić się za mnie, za papieża. I ty nie zapomnij pomodlić się za swojego Księdza Proboszcza, Księdza Wikariusza, i to nie tylko w Wielki Czwartek. Ale pamiętajmy w modlitwie również o innych duchownych.

      Jezusowi Chrystusowi, Jedynemu, Najwyższemu i Wiecznemu Kaplanowi, przez pośrednictwo Matki Bożej – Matki kapłanów: dziękujmy z serca tym, którzy trwają na straży naszego narodowego trwania – polskim kapłanom; tym żyjącym i tym, którzy już odeszli do domu Ojca; tym, którzy nas chrzcili, spowiadali, udzielali różnych sakramentów; modlimy się za tych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, za tych, którzy stanęli na naszej drodze życia; za tych, którzy spoczywają na naszym parafialnym cmentarzu; za naszych zmarłych kapłanów-rodaków. Modlimy się za kapłanów: za tych, których nie przestrasza szyderstwo i kpina współczesnego świata, ulicy czy mediów, za kapłanów, którzy rozumiejąc rzeczywistość, pomagają nam ją porządkować, według zasad i wartości Boga samego. Za tych, którzy mężnie i wiernie bronią naszego życia – wskazując jego wieczny cel. Za tych, którzy nieustannie, niosąc nam wsparcie, potrzebują go także od nas.

     Takie wsparcie modlitewne jest niezwykle potrzebne kapłanom!!!

Kapłani są dla nas.

Są po to, aby nam pomóc dojść do Boga – zwłaszcza poprzez Sakramenty św.

Ale i poprzez rozmowy, poprzez przyjaźnie, poprzez ukazywanie Pana Boga.

Niejednokrotnie są bardzo słabi i łatwo nam wytykać ich błędy.

Tylko nie wolno zatrzymywać się na tych ich słabościach.

Trzeba im pomóc, by byli silniejsi.

Wiele się od nich wymaga, ale bardzo często tylko wymaga, a nie daje się nic w zamian.

Dlatego nie można ich pozostawiać samym sobie.

Nie tylko my mamy wiedzieć o tym, że możemy liczyć na nich – kapłanów, ale także oni muszą wiedzieć, że mogą liczyć na nas.

 Co to jest Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów?

      Istnieje w nas takie przekonanie, a być może nawet pewność, że to tylko kapłan ma modlić się za nas, np. parafian. Nic bardziej mylnego. Kapłanowi, aby wytrwał na drodze Bożego powołania i mógł zwycięsko zmagać się z codziennością, ze swoimi słabościami, wadami: potrzebne jest nasze wsparcie – modlitwa. Dobrze, ale ktoś zapyta: to jak mam modlić się za kapłanów? Każda forma modlitwy będzie dobra. Poniżej chcemy zaproponować jedną z nich – nazywa się: Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów (DDAK).

      Inicjatywa codziennej modlitwy za kapłanów, w postaci: Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów (DDAK) – istnieje od 2 lipca 2010 r. i prężnie się rozwija. Rozszerza się nie tylko na Polskę, ale zaczyna być już znana w innych państwach: w Hiszpanii, Australii, na Ukrainie i Litwie. DDAK – to inicjatywa świecka [inicjatorką była studentka z Katowic], która powstała po to, by zrzeszać ludzi pragnących wspierać kapłanów w ich posłudze, przede wszystkim poprzez: modlitwę, ofiarowanie cierpień duchowych lub fizycznych, czy udział we Mszy Świętej. Tego rodzaju modlitwy przyczyniają się do wzrostu wiary kapłanów oraz rozpalania charyzmatu ich powołania.

      Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów obejmuje tych, którzy przyjęli sakrament święceń, czyli są: diakonami, prezbiterami lub biskupami.

     Główny cel akcji DDAK – to modlitwa za wszystkich kapłanów: i tych lubianych, dobrych [którym coś zawdzięczamy], i tych nielubianych, pogubionych, myślących o odejściu z kapłaństwa lub nawet za tych, którzy już odeszli. DDAK polega na tym, że dana osoba zobowiązuje się do codziennej modlitwy za dowolnego, przez siebie wybranego, kapłana na czas określony lub na stałe. Termin ten może obejmować od kilku tygodni do ewentualnie końca życia (nawet po śmierci danego kapłana – aby trafił on do nieba i stamtąd wstawiał się za nami).

      Kapłan – co do zasady – jest powiadamiany o adopcji, chyba, że adoptujący nie chce, aby tak się nie stało. Jesteś osobą anonimową, a kapłan, którego adoptowałeś, dowiaduje się kim jesteś tylko wtedy, gdy tak sobie zażyczysz. Akcja jest skierowana do każdego katolika – niezależnie od płci, pochodzenia czy wieku. Nie musisz pytać kapłana o zgodę na adopcję. Możesz adoptować dowolnego kapłana Kościoła katolickiego: z dowolnego kraju, diecezji czy zgromadzenia.

      W DDAK nie trzeba poszukiwać kolejnych 6 osób, by „przygarnąć” danego kapłana, jak to jest w Apostolacie w „Margaretce”, która obejmuje 7 osób modlących się za danego księdza. Na temat tego Apostolatu – czytaj więcej…. http://margaretka.org.pl/

      W DDAK to Ty decydujesz, kiedy zaczynasz się modlić. Organizatorzy DDAK zajmują się jedynie przyjmowaniem Twego oświadczenia, że chcesz się modlić w ramach tej akcji oraz wpisują to na stronę do Księgi Adoptowanych Kapłanów.

 Jakie są formy modlitwy w ramach DDAK?

       Te formy modlitwy można podzielić na:

      1. modlitwy obowiązkowe: chodzi o codzienną dowolną modlitwę za konkretnego, wybranego przez siebie kapłana (mamy tu na myśli codzienne nasze wstawiennictwo w intencji danego kapłana i prośbę o owoce i dary Ducha św. dla niego na każdy dzień).

      Obowiązkowa modlitwa jest całkowicie dowolna. Może to być modlitwa: różańcowa, poprzez lekturę Pisma Świętego, przy pomocy ulubionej litanii, czy np. 10 razy Ojcze nasz itp. Każdy wybiera taką modlitwę, jaka odpowiada mu najbardziej. Nawet każdego dnia może być inna modlitwa!!!

       2. Modlitwy zalecane – nie są obowiązkowe (praktykowane są w miarę naszych indywidualnych możliwości):

      – co najmniej raz w miesiącu (najlepiej w pierwszy czwartek miesiąca) uczestniczyć we Mszy św. w intencji wybranego kapłana (wystarczy wzbudzić tę intencję w sercu);

      – co najmniej raz w miesiącu odmówić przynajmniej jedną część Różańca św. i przez to upraszać dla danego kapłana wstawiennictwa Matki Bożej, jeśli chodzi o łaskę wytrwania dla niego w czystości;

      – zaleca się również co najmniej raz w miesiącu odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji przebłagalnej za grzechy kapłana.

Jakie są rodzaje „adopcji”?

      Adopcję dzielimy na: terminową i stałą. Adopcja terminowa – polega na zobowiązaniu się na czas określony do adopcji konkretnego kapłana, np. miesiąc, dwa miesiące, 6 miesięcy, rok, 3 lata, 10 lat itp. Jest to po prostu dowolnie wybrany okres, z określoną datą zakończenia modlitwy. Uczestnik sam wybiera jak długo czuje się na siłach, aby modlić za danego księdza. To wszystko zależy od adoptującego!!!

      Z kolei adopcja stała – polega na tym, że dana osoba zobowiązuje się modlić za danego kapłana do końca swojego życia. A zatem zanim podejmiesz się tego rodzaju adopcji – zastanów się co najmniej 4 razy nad tym zobowiązaniem! To nie jest łatwe i proste zobowiązanie. Dlatego zawsze lepiej na początek zacząć od krótszej modlitwy, może przedłużanej po parę razy, nim skoczysz na tzw. głęboką wodę.

Jak wysłać swoje zgłoszenie do DDAK?

Wszelkie szczegóły znajdują się w zakładce „Zgłoszenia”. Wystarczy kliknąć TUTAJ

Adoptowałem – i co dalej?

      Kapłan, za którego postanowiono się modlić, otrzyma od organizatorów DDAK powiadomienie o naszym zobowiązaniu modlitewnym wobec niego, pod warunkiem, że mają do niego kontakt mailowy.

      Oczywiście, adoptujący może zastrzec, że nie chce powiadamiać kapłana. Ale może też ujawnić kapłanowi swoją tożsamość. Jednak to także zależy od osoby adoptującej. Więcej szczegółów w zakładce: „Najczęściej zadawane pytania”: https://ddak.wordpress.com/najczesciej-zadawane-pytania/

      Jeśli osoba adoptująca zdecydowała, aby podjąć się adopcji stałej, to duchowy „podopieczny” otrzyma także tzw. Kartę Adopcyjną, będącą pamiątką modlitewnego zobowiązania. Aby dowiedzieć się co to takiego ta Karta Adopcyjna i kiedy kapłan ją otrzyma: przeczytaj zakładkę: „Najczęściej zadawane pytania” – odszukaj sekcję dotyczącą Kart Adopcyjnych: https://ddak.wordpress.com/karta-adopcyjna/. Tam, krok po kroku, organizatorzy przedstawiają szczegóły dotyczące owej „pamiątki”.

 Rezygnacja z uczestnictwa w DDAK

      Jeśli zdarzy się, że z pewnych względów nie będzie możliwości kontynuowania w/w adopcji, to organizatorzy proszą, aby postępować odpowiedzialnie i od razu o tym ich zawiadomić, tak by ktoś inny mógł jak najszybciej przejąć danego kapłana. Należy zwrócić uwagę na to, by dobrze przemyśleć decyzję o rezygnacji z adopcji, zwłaszcza stałej. Nie są to wprawdzie „oficjalne” zobowiązania – niemniej nie zmienia to jednak faktu, że coś komuś obiecujemy: tzn. konkretnemu kapłanowi, że obejmiemy go modlitwą. Każdy chrześcijanin wie, że niedotrzymanie danego słowa wiąże się z odpowiedzialnością moralną!!! Warto walczyć o to, by się modlić. Jesteśmy powołani do życia według woli Bożej i modlitwa jest obowiązkiem wszystkich wierzących – jeśli nie możemy „porwać się” na odmówienie Różańca czy Koronki, to sama prośba o błogosławieństwo, wraz z choćby jedną „Zdrowaśką” – to już jest wstawiennictwo za kapłanem. Nie ustawajmy zatem w modlitwie!

       Zainteresowani akcją DDAK wszelkie potrzebne informacje znajdą na stronie internetowej: https://ddak.wordpress.com/ oraz uzyskają, pisząc na adres e-mailowy: sandra.kwiecien@gmail.com, na który można też zgłaszać chęć adopcji wybranego kapłana.

Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania filmików o DDAK: 

https://youtu.be/YblIoD93w5c

https://youtu.be/Ytru1NMB1B8

      Jednocześnie informujemy, że Sanktuarium Modlitwy za Kapłanów istnieje w Mzykach pod Częstochową, któremu patronuje św. Jan Maria Vianney.  To „polskie Ars” – to miejsce szczególnego zawierzenia kapłanów Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej. Codziennie wybrzmiewa tu modlitwa o wstawiennictwo św. Jana. W każdy czwartek odprawiana jest Msza św. za kapłanów, a pierwsze czwartki miesiąca mają tu szczególnie uroczysty charakter. Wierni wraz proboszczem błagają przed Najświętszym Sakramentem o świętych kapłanów, proszą o miłosierdzie dla nich, o nawrócenie w trudnych momentach życia, o zbawienie dla tych, którzy odeszli [Zob. ZDJĘCIA i WIDEO… 

Autor: Red. ParafiaKlwow.pl