Sakrament Bierzmowania

                SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. [KKK 1285]

 

 
 1. Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.                                                                                                                                                                                                                                 
  3. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
                                                                                                                                       
  4. Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: Pokój z Tobą  – bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.                                                                                                                                                                                                                             
 5. Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania: świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.                                                                                                                                                                                               

 6. Bierzmowanie odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. proboszcza.

   

                                                                          Autor: Red. ParafiaKlwow.pl       

     

                                                                                                                                                                                                                                               

          Nowe wskazania Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania [z dnia 13 – 14 marca 2017 r.]

     Polscy Biskupi opracowali nowy dokument dotyczący przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania. Oto najważniejsze wskazania:

     – Każdy ochrzczony powinien przyjąć sakrament Bierzmowania, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

     – Biskupi podkreślają rolę rodziców w towarzyszeniu młodzieży podczas przygotowania do Bierzmowania. Stąd w ciągu całego cyklu przygotowań wskazują na potrzebę przynajmniej pięciu spotkań z rodzicami kandydatów do Bierzmowania.

     – Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.

     – W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów Chrztu i Bierzmowania: świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament Bierzmowania.

     – Podkreśleniem związku Bierzmowania z sakramentem Chrztu jest też zachęta do zachowania imienia chrzcielnego. To okazja do bliższego poznania patrona, który towarzyszy nam często od pierwszych chwil życia. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim.

     – W związku ze zmianami w systemie edukacji, okres wdrażania wszystkich etapów przygotowania do Bierzmowania powinien obejmować: trzy klasyVI, VII, VIII. Samo zaś przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej”.

[Źródło: http://episkopat.pl/nowe-wskazania-dotyczace-przygotowania-do-sakramentu-bierzmowania/]                        

 
Na temat Sakramentu Bierzmowania przeczytaj więcej w:
 
https://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Bierzmowanie