Sakrament Chrztu św.

                                                  

  

 SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

 

 

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania [KKK 1213]

 

 

Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu (por. kan. 867 § 1 KPK).

 

 

  Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi, wielu jednak odkłada moment chrztu dziecka dla różnych drugorzędnych przyczyn. Pan Jezus mówi: Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3,5). Ze względu na godność i znaczenie chrztu świętego wielką odpowiedzialność przed Bogiem zaciągają ci, którzy pozwalają dzieciom umierać bez chrztu, albo też chrzest zbytnio odwlekają. Pozwalają tym samym na to, by ich dziecko żyło w grzechu pierworodnym. A potem dziwią się, że ich dziecko często bez przyczyny płacze, nie śpi, choruje itp…

  Inna ważna sprawa, którą należałoby poruszyć, to imię dziecka. Niektórzy wybierają imiona dla swoich dzieci, które są modne w mediach, bajkach. Ale nie myślą o tym, by dać dziecku święte imię, aby miało orędownika u Boga i wzór do naśladowania.

   Innym obowiązkiem rodziców – jest wybór rodziców chrzestnych. Mają być oni wierzący, a to znaczy – praktykujący.         A więc wybierajmy wierzących chrzestnych: nie młodych, ładnych, bogatych, ale wartościowych duchowo. Bo to od nich  w dużej mierze zależy rozwój duchowy dziecka. Należy podać dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych i dostarczyć zaświadczenie kandydatów na rodziców chrzestnych z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest). Chrzestni reprezentują Kościół i mają w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd chrzestnym winna być osoba, która: posiada wystarczającą dojrzałość, ukończyła 16 lat, sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i Bierzmowania, należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się: osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, młodzież nieuczęszczającą na katechizację).

 Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej Parafii w III niedzielę miesiąca.                                                                                                    

 Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC, a w przypadku dzieci spoza naszej Parafii – wymagana jest pisemna zgoda własnego ks. proboszcza.

 Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.                                                                                                                                                                                                              

 Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą: białej szaty i świecy chrzcielnej.

 

  Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.

 

  Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentów Eucharystii i Bierzmowania. 

 

 Chrzest jest włączeniem danej osoby do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas uroczystości udzielania sakramentu chrztu świętego.

 

  Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po urodzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, jeśli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa: „N… ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

 Autor: Red. ParafiaKlwow.pl

                                                                                                                                   
Na temat  Sakramentu Chrztu św. przeczytaj więcej w:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             https://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Chrzest

 

Chrzcielnica w naszym kościele z 1945 roku